Sessió I – Ser Tutor/a al segle XXI

Algunes de les qüestions que ens hem de plantejar quan parlem de tutoria i tutor son: Què és això de la tutoria? Quines són les funcions del tutor? Com és que un professor ha de fer de tutor? Per què haig de fer aquesta formació en el màster?

Podem començar responent les dos últimes. Com és que un professor ha de fer de tutor? Per què haig de fer aquesta formació en el màster? La legislació vigent diu que una de les coses que ha de fer el professor és la tutoria i ser tutor. Hi ha un marc legal i normatiu que poso a continuació:

  • Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació (LOE)
  • Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’Educació de Catalunya (LEC)
  • Decret 143/2007, de 26 de juny, pel que s’estableix l’ordre dels ensenyaments de l’educació secundària obligatòria
  • Decret 142/2008, de 15 de juliol, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments del batxillerat
  • Decret 102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia dels centres educatiu

En la normativa anterior està establerta la finalitat de l’acció tutorial i què comporta a l’ESO i al batxillerat, qui n’és el responsable, els objectius que s’haurien d’aconseguir, com s’organitza, que contempla un PAT (pla d’acció tutorial), de què és responsable el tutor i qui nomena i cessa als professor tutor. Podeu trobar la respostes a aquestes consideracions al document adjunt que va servir d’activitat posterior de la sessió.

Ara podem tractar de donar una resposta formal a les dos primeres mes enllà de la descripció legal es troba en el punt anterior. Què és això de la tutoria? Quines són les funcions del tutor?

En el punt mig entre la funció docent, pròpia del professorat, i la funció orientadora, pròpia de l’orientador especialista, trobem la funció tutorial, pròpia del professor-tutor.

El tutor, en definició d’Arnaiz, 2001, és un orientador del aprenentatge, dinamitzador de la vida socio-afectiva del grup-classe i orientador personal, escolar i professional dels alumnes. Un guia de vida del creixement dels seus alumnes, un acompanyant en el seu context escolar però, moltes vegades, també en el personal, ja que tot allò que pugui afectar al jove hauria de ser preocupació pel tutor. Cal recordar en aquest punt que el tutor no és, si em permeteu, Superman, si el problema se li escapa de las mans ha d’anar al grup de docents, al professional de l’escola o, arribat el cas, a orientadors professionals exteriors. A l’escola mitjançant serveis interns de suport com ara atenció a la diversitat o suport educatiu personalitzat, i serveis externs de suport com ara serveis educatius (CRP, EAP, ELIC), o serveis socials.

Existeixen uns principis per una deontologia de la funció tutorial. En aquest aspecte Giner i Puigardeu-2008, descriu els principis de beneficència, no maleficència, confidencialitat, autonomia i de veracitat i justícia, que són compromisos que el professor – tutor ha de tenir amb l’alumnat. Per altre part el Col.legi Oficial de Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lletres i en Ciències de Catalunya es pot trobar el codi deontològic de la professió docent, on estan descrits de forma molt aclaridora, i en 38 punts, el Compromís amb l’alumnat, el Compromís amb la professió, el Compromís amb el coneixement i el Compromís amb la societat.

El professor, alhora, ha de tenir una sèrie de competències (descrites per Bunk-1994) tècniques, quan a saber, metodològiques, quan a saber fer, social i participativa, quan a saber estar i, personal, quan a saber ser.

Els àmbits d’actuació de l’acció tutorial són tots aquells descrits, l’alumne, el grup classe, la família, l’equip docent i els serveis externs. I en cada un d’ells el tutor té una serie de funcions, com ara facilitat la integració de l’alumne, intervenir en la resolució de conflictes, comunicar-se amb la família, preparar el PAT, i d’altres. En els canvis d’etapa, primària, ESO, i sortides professionals, o batxillerat, i sortides professionals o acadèmiques, el tutor ha de prestar especial atenció i suport a l’alumne i a la família ja que són moments importants.

La normativa, contingut, documentació de referència i pràctiques d’orientació es pot trobar al següent enllaç.

Amb tot el professor – tutor, com comentava, ha de ser, sobretot, una guia per a l’alumne, donant suport, i estan atent, a les seves necessitats. El tutor és, alhora, model a seguir pels joves. I per això ha de prestar especial cura a la seva actuació. Només amb això ja està orientant. Ha d’estar atent a temes com les necessitats especials per la multiculturalitat i també a temes de violència i maltractament, per poder donar suport o contactar amb els serveis d’especialistes.

És molt important que el tutor tingui clar que no ho ha de solucionar tot ell sol, que té al seu abast a la resta de l’equip docent i, on no arribin ells, els serveis externs. No és el responsable últim de solucionar-ho tot ni fer-ho en solitari. El tutor fa la funció docent, de la que és especialista, i la funció orientadora, de la que no és especialista. En quan a l’alumne el tutor orienta, dona alternatives i estratègies, però qui escull, en últim terme, és l’alumne.

Anuncios

2 thoughts on “Sessió I – Ser Tutor/a al segle XXI

  1. Pingback: Activitats Màster de Formació del Professorat « Filosofía de Bolsillo

  2. Pingback: Bloc II – Pla d’Acció Tutorial – PAT « Filosofía de Bolsillo

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión /  Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión /  Cambiar )

w

Conectando a %s